ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Αταλάντη,Μαλεσίνα,Μαρτίνο,Λιβανάτες,(Αρκιτσα, Έξαρχος,Καλαποδι,Κυρτωνη,Τραγάνα,κλπ)

ΚΑΛΩΣ ΗΛΘΑΤΕ στο blog των πολιτων του δημου ΛΟΚΡΩΝ , αφηστε την γνωμη σας το σχολιο σας, το άρθρο σας ελευθερα... αρκει μην υπαρχουν προσωπικες υβρεις, εξαλλου ο καθενας που γραφει ειναι και υπευθυνος για αυτα που γραφει...

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ με τα ΝΕΑ του δήμου ΛΟΚΡΩΝ , e-mail : alexiouargyris@hotmail.com , alexiou.argyris@gmail.com και ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ : 2233022231,ΦΑΞ 2233022606 και τηλ. Δημάρχου :2233081015

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Αταλάντη,Μαλεσίνα,Μαρτίνο,Λιβανάτες και οι κοινοτητες: Αρκιτσα,Τραγάνα,Έξαρχος,Καλαποδι,Λαρυμνα, Κυρτωνη,Θεολογος,Κυπαρισσι,Προσκυνας,Μεγαπλατανος,Γολεμι, Μαζι.

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔHMOY ΛΟΚΡΩΝ

ΧΡΗΣΙΜΑ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΔHMOY ΛΟΚΡΩΝ
Δημαρχείο 22330- 22231 / 22374 Δήμαρχος 22330-81015 Δασαρχείο 22330-22171 Αγροτική Τράπεζα 22330-22427 Αστυνομία 22330-81000 Αρχαιλογικό Μουσείο 22330-89210 Αγρονομίο 22330-22436 Πυροσβεστική 22330-80844 Δημοτική Βιβλιοθήκη 22330-80016 Δημοτικό Στάδιο 22330-23677 ΔΕΗ 22330-81012 και βλάβες 22330-81013 Ειρηνοδικείο 22330-22311 ΕΛΤΑ 22330-22258 Γραφείο Συγκοινωνιών ΚΤΕΛ 22330-80214 Γραφείο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 22330- 24451 Πολεοδομία 22333-51300 Εφορία 22330-22122 Ενωση Γεωργικών συναιτερισμών 22330-22636 ΙΚΑ 22330-89062 Κτηματολόγιο 222330-22278 Κέντρο Υγείας 22333-50011 ΚΑΠΗ 22330-22766 ΚΕΠ 22330-23900 ΚΤΕΛ 22330-22236 Αγροτικό Κτηνιατρείο 22330-22351 Λημεναρχείο Σκάλας 22330-31108 Στρατιωτική Βάση ΝΑΤΟ 2230-22425 ΟΤΕ 22330-22499 Εθνική Τράπεζα 22330-22226 Τμήμα Επιθεώρησης 22330-22890 Τμήμα Χημικών Υπηρεσιών 22330-23000

Υπηρεσίες Δήμου:
- Υπηρεσία Δημοτολογίων (τηλέφωνο: 2233022374) - Υπηρεσία Ύδρευσης (τηλέφωνο: 2233022374) - Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου και Δημαρχιακής Επιτροπής -Γραφείο Προμηθειών (τηλέφωνο: 2233022374) - Οικονομική Υπηρεσία (τηλ. 2233022495) - Ταμειακή Υπηρεσία (τηλ. 2233022495) - Τεχνική Υπηρεσία (τηλ. 2233081003) - Γραφείο Ανάπτυξης και Προγραμματισμού ΕΛΓΑ (τηλ. 2233081003) - Πρόνοια (τηλ 2233081052)

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

8μηνη ΕΡΓΑΣΙΑ Δήμος ΛΟΚΡΩΝ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ



οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν δεκτές μεχρι Δευτέρα 11-4-2011

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αταλάντη 14 Μαρτίου 2011
ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ Αριθμ. Πρωτ.: 3780
Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Δημαρχείου
35200 - Αταλάντη
Πληροφορίες: Δημητρίου Κων/νος
Μοδιάτη Βασιλική
Αριθ. Τηλ. : 22330-22374, 22231
Αριθ. Fax : 22330-22606
E-mail : ataldim @ otene t . gr

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1/2011
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
(8ΜΗΝΑ)

Ο ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
2. Τα άρθρα 168, 170 και 232 του Ν. 3584/2007, όπως και την παρ. 5 του άρθρου 6 του
Ν.3146/2003 (προκειμένου για κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα
υπηρεσιών Ο.Τ.Α.), όπως ισχύουν.
3. Την υπ΄ αριθμ. 2/5/2011 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Λοκρών.
4. Την υπ’ αριθ. 5921/1126/2-3-2011 επικύρωση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-
Στερεάς Ελλάδας
5. Τους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των πρώην Δήμων που απαρτίζουν το Δήμο
Λοκρών:
· Αταλάντης ( ΦΕΚ 952/30-6-2010 Τεύχος Δεύτερο).
· Μαλεσίνας( ΦΕΚ 324/28-2-2008 Τεύχος Δεύτερο).
· Δαφνουσίων ( ΦΕΚ 1981/30-12-2005 Τεύχος Δεύτερο).
· Οπουντίων ( ΦΕΚ 1393/6-7-1999 Τεύχος Δεύτερο).

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα τεσσάρων (14) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του
Δήμου Λοκρών, που εδρεύει στην Αταλάντη, και συγκεκριμένα του εξής, ανά
υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α),
με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)


101 Δήμος Λοκρών Αταλάντη ΥΕ Εργατών καθαριότητας 8 μήνες ΑΤΟΜΑ 8

102 Δήμος Λοκρών Αταλάντη ΥΕ Εργατών ύδρευσης 8 μήνες ΑΤΟΜΑ 3

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

103 Δήμος Λοκρών Αταλάντη ΔΕ Ηλεκτρολόγων Εγκαταστάτη Συντηρητή (Άδεια Α’
οποιασδήποτε ειδικότητας)_8 μήνες ΑΤΟΜΑ 1


104 Δήμος Λοκρών Αταλάντη ΔΕ Ηλεκτρολόγων Αντλιοστασίων άρδευσης & ύδρευσης του Δήμου(άδεια Γ’ οποιασδήποτε ειδικότητας ) 8 μήνες ΑΤΟΜΑ 1

105 Δήμος Λοκρών Αταλάντη ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρων (Γ’ κατηγορίας ) 8 μήνες 1

ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101,102 Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα ( άρθρο 5 παρ. 2 του Ν.2527/1997).
103 ΚΥΡΙΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ:
α) Άδεια άσκησης επαγγέλματος εγκαταστάτη ή συντηρητή Ηλεκτρολόγου Α’
ειδικότητας οποιασδήποτε κατηγορίας ,
β) Ο ομώνυμος ή αντίστοιχος τίτλος ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού
Εκπαιδευτηρίου Α' ή Β' κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή
Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολών μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή
άλλος ισότιμος τίτλος σχολικών μονάδων της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης
ειδικότητας........... ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ στο :
http://et.diavgeia.gov.gr/f/Dimos_Lokron/ada/4ΑΓΒΩΛΤ-8
Δημοσίευση σχολίου